95. תדהר רוגובין בע"מ ותדהר בניה בע"מ חוייבו לפצות דיירים בגין ליקויי בניה​

בית משפט השלום בת"א חייב ביום 15.1.2013 את חברות הבניה תדהר רוגובין בע"מ ותדהר בניה בע"מ לפצות את משפחת קשאני אשר הייתה מיוצגת ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויי בניה, עגמת נפש והוצאות.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

טענות התובעים

 

התובעים, רכשו ביום 3.08.2005 מהנתבעת 1, תדהר רוגובין בע"מ, דירה בפתח תקוה. הסכם המכר צורף כנספח לכתב התביעה. במועד החתימה על הסכם המכר קיבלו התובעים מהנתבעת 2, אשר הזדהתה כקבלן ראשי לביצוע בניית הדירה, כתב אחריות לתיקון כל הליקויים שיתגלו בדירה. החזקה בדירה נמסרה לתובעים ביום 21/9/2005.

עוד בטרם נמסרה החזקה בדירה לתובעים, ביום 15/9/2005 נערך פרוטוקול בו הצביעו התובעים על חלק מהליקויים שאותרו בדירה.

 

מסוף שנת 2005 ובמהלך השנים שלאחר מכן הצביעו התובעים על ליקויים שונים בדירה ובהם ליקויים שגרמו לנפילת טיח וגושי אבן מהתקרה. תיקונים שבוצעו על ידי הנתבעות בוצעו בצורה לקויה. מקור הליקויים בחדירת רטיבות מדירת הנתבעים 3-4 שמעל לדירת התובעים.

 

בחוות דעת מיום 15/03/2011, אשר צורפה אף היא כנספח לכתב התביעה, נמצא שעלות תיקון ליקויי התקרה והקירות בדירת התובעים עומדת על 16,000 ₪, וכי יש לבצע תיקונים בדירה שמעל לדירת התובעים בסכום של 39,500 ₪. על סכומים אלה יש להוסיף עלויות פיקוח הנדסי ומע"מ. למומחה זה שילמו התובעים 2,900 ₪ ביום 3/1/2011. המומחה קבע כי לצורך ביצוע העבודות ייאלצו התובעים לפנות את הדירה למשך 10 ימים, שעלותם לפי הצעות מחיר שקיבלו התובעים עומדת על 8,543 ₪.

 

ביום 14/10/11 ערך המהנדס חוות דעת משלימה, אשר מתייחסת לכלל הליקויים בדירה, וכוללת תגובה לחוות דעת נגדית של המהנדס רפי גיל, מטעם הנתבעות. על פי ממצאיו של המהנדס, במועד עריכת חוות הדעת השנייה אותרו ליקויים נוספים על אלה שאותרו בחוות הדעת הראשונה, ועלות תיקונם הכוללת עומדת על 25,112 ₪. (כולל פיקוח הנדסי, מע"מ, ותוספת שימוש בחשמל). ניסיון לתאם פגישה עם נציגי הנתבעת לצורך תיקון הליקויים – נכשל. תמורת חוות הדעת השנייה שילמו התובעים למהנדס סך של 1,740 ₪, ביום 22/6/2011.

 

התובעים מבקשים פיצוי בסך 30,000 ₪, בגין ביטול זמן ועגמת נפש שנגרמו להם.

 

טענות הנתבעת

 

הנתבעות הינן חברות בניה ותיקות ומנוסות ואין להן כוונה להתנער מאחריות כלשהי אשר מוטלת עליהן לפי הסכם או לפי דין. הנתבעות בנו את הדירה על פי ההסכם ובהתאם להוראות הדין, ונענו לכל פנייה של התובעים בצורה עניינית ומהירה. יש לאפשר לנתבעות לתקן ליקויים שיאותרו. העלויות בהן נקב המומחה מטעם התובעים – מופרזות.

 

על פי חוות דעת מומחה מטעם הנתבעת, מר רפי גיל, היקף הליקויים קטן מזה שפורט על ידי המומחה מטעם התובעים, והם ניתנים לתיקון תוך זמן קצר יותר מ-10 ימים. לשיטת הנתבעות, אין צורך בפינוי הדירה בזמן ביצוע התיקונים.

 

חוו"ד מומחה בית המשפט

 

בית המשפט מינה את המהנדס שמחה-אלפרדו פלדמן (להלן - המומחה) ליתן חוות דעת בנושא ליקויי הבניה הנטענים בתיק זה. המומחה ערך את חוות דעתו ביום 2.09.2012. על פי חוות הדעת, חלק מהליקויים הנטענים על ידי התובעים לא קיימים, חלקם קיימים וניתנים לתיקון, וחלקם נובעים מבלאי שאינו באחריות הנתבעות.

המומחה מצא ליקויי בניה שעלות תיקונם לתובעים 18,000 ש"ח כולל מע"מ. לשיטתו, לא אותרה חדירת רטיבות מדירת הנתבעים 3-4 לדירת התובעים. משך ביצוע העבודות בדירת התובעים – 4 ימי עבודה בהם לא ניתן יהיה להתגורר בדירה. על אלה קבע המומחה יש להוסיף פיצוי בסך 3,000 ₪ ומע"מ בגין ליקויי בשיפוע הריצוף במרפסת חדר המגורים.

 

הצדדים הפנו שאלות הבהרה למומחה והוא השיב לשאלות שנשאל ביום 16/10/2012.

 

ההליכים

 

בדיון שהתקיים ביום 29/10/2012 הודיע ב"כ הנתבעות כי הנתבעות אינן עומדות על זכותן לתקן את הליקויים. כפי שצוין לעיל, עוד הסכימו ב"כ התובעים וב"כ הנתבעות 1-2 לוותר על הגשת ראיות ועל חקירת עדים בתיק זה, ועל מתן פסק דין על יסוד המסמכים שבתיק בית המשפט, ובכללן חוות דעת המומחה, לאחר הגשת סיכומים מטעם הצדדים.

12. בסיכומיהם מבקשים התובעים לפסוק להם פיצויים בגין עגמת הנפש הרבה שנגרמה להם עד כה ועתידה להיגרם להם בעתיד בעת ביצוע התיקונים. על אלה יש להוסיף את עלות תיקון הליקויים לפי קביעת המומחה מטעם בית המשפט, וכן את הפיצוי שקבע המומחה, בסכום כולל של 21,500 ₪. עוד מבקשים התובעים פיצוי בסך 3,411 ₪ בגין דיור חלופי (לפי החלק היחסי של הצעות המחיר שקיבלו בהתחשב בכך שמדובר ב-4 ימים בלבד). על אלה מבקשים התובעים להוסיף את ההוצאות שהוציאו לצורך קבלת חוות דעת המומחה מטעמם ולצורך קבלת חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, וכן שכ"ט עורך דין בשיעור 20% ומע"מ והחזר אגרת משפט.

 

הנתבעות 1-2, מצדן, מבקשות לדחות את החלק הארי של התביעה ולחייב את התובעים בהוצאות משפט. לשיטת הנתבעות, חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט מאששת את ממצאי המומחה מטעמן, ולא הייתה הצדקה לתביעה "המנופחת" שהגישו התובעים. כך למשל, נקבע על ידי המומחה מטעם בית המשפט כי לא נמצאה חדירת רטיבות מדירת הנתבעים 3-4 לדירת התובעים. הנתבעים מבקשים לאמץ את חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט ולדחות את דרישת התובעים לפיצויים בגין עגמת נפש. לא הוצגו ראיות המוכיחות את עגמת הנפש הנטענת. התובעים אינם זכאים לפיצוי בגין הוצאותיהם שעה שבחרו לנפח את תביעתם.

 

דיון והכרעה

 

לאחר שעיינתי במסמכים שבתיק בית המשפט, לרבות חוות דעתו של המומחה, ובטענות הצדדים החלטתי לקבל את התביעה בחלקה.

 

משמינה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לו נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, יאמץ בית המשפט את ממצאיו של המומחה, אלא אם קיימת סיבה ממשית שלא לעשות כן (ע"א 293/88 חב' יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי ע"א 6540/05 סולל בונה בע"מ נ' אברמוביץ). במקרה שלפני לא מצאתי כל סיבה שלא להסתמך על המומחה, ואף הצדדים לא טענו דבר בעניין זה. לאמתו של דבר, אין מחלוקת בין הצדדים בדבר הפיצויים שיש להעניק לתובעים על יסוד חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט. פיצויים אלה עומדים על סך 21,500 ₪, נכון ליום 2/9/2012.

 

המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בעניין הפיצויים שדורשים התובעים בגין עגמת נפש, ובעניין ההוצאות הנלוות והוצאות המשפט. בעניינים אלה אני רואה לפסוק כך:

 

א. לעניין הדיור החלופי: התובעים יידרשו לפנות את דירתם למשך 4 ימים. פיצוי בסך 3,000 ₪, שמחושב לפי 750 ₪ ליום הוא פיצוי סביר בעיניי.

 

ב. לעניין הוצאות התובעים בגין חוות דעת מומחים: אני סבור כי יש מקום לפסוק לתובעים החזר בגין הוצאות אלה, אשר - במבחן התוצאה - היו נחוצות. דא עקא, לא הייתה הצדקה לפיצול חוות דעת המומחה מטעם התובעים לשתי חוות דעת נפרדות ואף לא לתשלום הנוסף בגין הכנת שאלות הבהרה למומחה מטעם בית המשפט. על כן, אני סבור שיש לזכות את התובעים בהחזר רק בגין תשלום בסך 2,900 ₪ ששילמו למומחה מטעמם עבור חוות הדעת הראשונה.

 

בנוסף, על הנתבעות לשלם לתובעים את הסכום ששילמו התובעים עבור חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, בהתחשב בליקויים שאותרו. איני רואה מקום לחייב את הנתבעות בהחזר הוצאות שהוציאו התובעים עבור שאלות ההבהרה ששלחו למומחה. שאלות אלה לא היו נחוצות ולא הועילו בדבר.

 

ג. לעניין טרחה ועגמת הנפש: בהתחשב באי הנוחות שנגרמה לתובעים במהלך תקופה לא קצרה, בפרט כתוצאה מליקויי הטיח שבתקרת הדירה יש מקום להעניק פיצוי מסוים בגין ראש נזק זה. אני מעמיד את הפיצוי על סך של 2,500 ₪.

 

ד. לעניין הוצאות המשפט – אמנם קיים פער ניכר בין סכום התביעה לבין הליקויים שנמצאו על ידי המומחה מטעם בית המשפט, אך אין מדובר בפער אשר שולל מהתובעים את הזכות להחזר הוצאות משפט באופן יחסי לזכייתם.

סיכום

 

לאור כל האמור, תשלם הנתבעת לתובעים את הסכומים הבאים:

א. 21,500 ₪ (פיצוי בגין הליקויים על פי חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 2/9/2012 (מועד חוות הדעת);

ב. 2,900 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 3/1/2011 (שכר המומחה מטעם התובעים), וכן 2,925 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 23/4/2012 (חלקם של התובעים בשכר המומחה מטעם בית המשפט);

ג. 2,500 ₪ (טרחה ועגמת נפש) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום;

ד. 3,000 ₪ (עלות דיור חלופי ל-4 ימים) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום;

ה. אגרות משפט כפי ששולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום תשלומן (1,750 ₪ מיום 16/1/2012);

ו. שכ"ט עו"ד בסך 6,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום. התשלום ישולם תוך 30 יום.