93. חברת מנחם פז ובניו חברה לבניין בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה  ​

חברת מנחם פז ובניו חברה לבניין בע"מ חויבה, בפסק דין שניתן על דרך הפשרה בבית משפט השלום בת"א ביום 31.12.2012 לשלם למשפחת אבגיל אשר הייתה מיוצג ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן פיצויים בגין ליקויי בניה, עגמת נפש והוצאות.

 

להלן קטעים מפסק הדין

 

לאחר שהוגשו כתבי הטענות וחוות דעת מטעם הצדדים, הוגשה חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט וניתנו על ידי האחרון תשובות לשאלות הבהרה, הגיעו הצדדים להסדר דיוני, שלפיו בית המשפט ייתן פסק דין בפשרה ללא נימוקים, כאשר לעניין ראש הנזק של עלות התיקון של הליקויים, תשמש חוות הדעת של המומחה כעוגן ובית המשפט יהיה רשאי לפסוק את סכומה או סכום הגבוה או הנמוך ממנה, לפי התשובות לשאלות ההבהרה ולפי סיכומי הצדדים ועל סמך החומר שנמצא בתיק. לעניין ראשי הנזק של ירידת ערך ועגמת נפש, הוסכם כי בית המשפט יהיה רשאי לדחות ראשי נזק אלה באופן מוחלט או לפסוק בגין כל אחד מהם, סכום שלא יעלה על 7,500 ₪. הצדדים סיכמו היום את טענותיהם בעל-פה לפני.

 

לאחר שעיינתי בחומר שלפניי והתרשמתי מטענות הצדדים, החלטתי לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים את כל אחד מהסכומים שלהלן במצטבר:

 

1. 23,509 ₪ - בגין העלות לתיקון הליקויים (סכום זה מורכב מסכום בסיס של 13,300 ₪ בתוספת תוספות שונות שמצאתי להוסיף בעקבות שאלות ההבהרה, בתוספת מע"מ באופן מלא וכן בתוספת 25% בגין עלות לדייר). הסכום הנ"ל ישולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 3.3.12 ועד לתשלום בפועל.

2. 1,755 ₪ - עבור פיקוח הנדסי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 3.3.12 ועד לתשלום בפועל.

3. 1,000 ₪ - פיצוי עבור סטייה במידות רוחב המחסן, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 3.3.12 ועד לתשלום בפועל.

4. לא מצאתי מקום לפסוק סכום כלשהו בגין ירידת ערך.

5. 3,000 ₪ - בגין עגמת נפש. לסכום זה יצטרפו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין, רק אם פסק הדין לא ישולם במועד.

6. משהתיק הסתיים בפשרה כבר בישיבת הקדם הקודמת ולא נערכו יותר משתי ישיבות קדם (הישיבה של היום הייתה ישיבת סיכומים בע"פ במקום הגשתם בכתב), אני מורה למזכירות להשיב את האגרה לפי התקנות בניכוי הסכום המינימאלי שלא ניתן להחזר. הנתבעת תשלם לתובעים את הסכום המינימאלי הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

7. 500 ₪ - כהשתתפות חלקית בהוצאות חוות דעתו של מרזוק מיום 27.10.10, אשר נערכה גם לעניין עלות תיקון הליקויים (שהתביעה לגביהם התקבלה חלקית) וגם לעניין ירידת ערך. לסכום הנ"ל יצטרפו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 2.11.10 ועד לתשלום בפועל.

8. 725 ₪ - כהשתתפות עבור ההוצאות ששולמו למומחה מרזוק עבור השתתפות בביקור בדירה והכנת שאלות הבהרה. לסכום זה יצטרפו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 2.3.12 ועד לתשלום בפועל.

9. 2,900 ₪ - עבור תשלום שכר טרחת מומחה בית המשפט. לסכום זה יצטרפו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 24.1.11 ועד לתשלום בפועל.

10. 300 ₪ - כהשתתפות עבור הוצאות התובעים בעניין שאלות הבהרה למומחה בית המשפט. לסכום זה יצטרפו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.8.12 ועד לתשלום בפועל.

11. 3,000 ₪ - כשכר טרחת עו"ד. לסכום זה יצטרפו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין, רק אם פסק הדין לא ישולם במועד.

 

כל הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין לידי הנתבעת או בא כוחה.