90.ליקויי בניה- החברות הקבלניות פרשקובסקי וזאנטקרן חויבו לפצות רוכשי דירה, בסך של כ-88,000 שח בגין ליקויי בניה , עגמת נפש והוצאות משפט​

בית משפט השלום בראשון לציון  חייב בפסק דינו מיום 28.6.2012 את חברות הבניה: א.ש.י. פרשקובסקי חברה לבנין בע"מ, וזאנטקרן ובניו בע"מ לשלם למשפחת חזון אשר הייתה מיוצגת ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן  פיצויים בגין ליקויי בניה, עגמת נפש והוצאות בסך כולל של כ-88,000 ₪  

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

לפני קובעת כי "שלח מדרגה טרפזית ברחבו הצר ביותר לא יפחת מ – 17.5 ס"מ" (להלן: "התקנה"). המומחה מתייחס בחוות דעתו לשאלת חלותה של תקנה זו על מדרגות פנימיות בדירה ומפנה לפסיקה סותרת בסוגיה זו. משכך, מותיר המומחה להכרעת בית המשפט שאלה זו, וקובע כי ככל שבית המשפט יקבע כי התקנה חלה על מדרגות פנימיות, הרי שהוא אומד את שיעור ירידת הערך בגין ליקוי זה בסך של 12,000 ₪ ;

 

משאבה בקומת הגג- המומחה קובע כי להערכתו אם יורם הריצוף ויבוצע מחדש הרי שניתן לתאם את המפלס ולהגיע למצב ששיפוע הצנרת יהיה תקין. מאחר והנתבעות נמנעו מהרמת הריצוף כולו, הרי שככל שלא תיפתר הבעיה, יהיה צורך להתקין משאבה. המומחה שם את ירידת הערך בגין התקנת המשאבה בסך של 22,000 ₪.

סה"כ – 34,000 ₪.

 

בסיכומיהם, הצדדים אינם חולקים על קביעותיו של המומחה, אלא שהנתבעות מבקשות מבית המשפט שלא לפסוק לתובעים פיצויים בגין ליקויים שוליים, כהגדרתן, אשר לשיטתן לא היו נטענים לולא חוות דעתו של המומחה. אינני מקבלת טענה זו.

 

הליקויים המפורטים בחוות דעתו של המומחה, רובם ככולם, הינם ליקויים אשר נטענו במסגרת חוות הדעת מטעם התובעים, ומשכך, שעה שהמומחה מטעם בית המשפט מצא לאשר קיומם של ליקויים אלו ולשום אותם, אין מקום להתעלם מהם ויש מקום לאמץ את חוות דעתו של המומחה. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בביהמ"ש העליון ב סגל ואח' נ' שיכון ופתוח לישראל בע"מ (פורסם בנבו) וראה גם סולל בונה בע"מ נ' אברמוביץ ואח', מיום 1.12.08):

"הגיעה העת, שכל הצדדים המעורבים יבינו, שיש סוף פסוק לכל אלה, בחוות דעתו של המומחה המתמנה על ידי בית המשפט בהסכמת באי כח הצדדים. סביר להניח שאף אחד מהצדדים אינו יוצא – במקרים כאלה – כשכל תאוותו בידו. אולם, על כל צד להבין כי משנתקבלה חוות דעת ניטרלית של מומחה, שיש בה משום ניסיון רציני להתמודד עם הבעיות המקצועיות הרבות המובאות בפניו, יש לקבל אותה, גם אם לא כל מה שנקבע בה הוא לטעמם ולרוחם של כל הצדדים וגם אם ניתן להצביע על טעויות או על אפשרויות של קביעות אחרות בנושאים אלה או אחרים".

 

משכך, אני פוסקת לתובעים הסך של 39,820 ₪, בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט [פרק ג לחוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט].

 

פיצוי בגין עגמת נפש

 

התובעים טוענים כי שעה שהנתבעות לא תקנו את הליקויים על אף פניותיהם הרבות ונוכח התנהלותן, וכן נוכח העובדה כי משך ביצוע התיקונים שטרם בוצעו עתיד להימשך 12 יום על פי חוות דעת המומחה, הרי שזכאים הם לפיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 25,000 ש"ח.

 

מנגד, טוענות הנתבעות, כי הסכום הנדרש על ידי התובעים בגין עוגמת נפש הינו מוגזם, וכן טוענות כי התובעים נהגו בחוסר תום לב שעה שלא פנו אל הנתבעות בתקופה שהחל מיום 19.8.2008 ועד ליום 30.8.2008, ויש לייחס להם בגין התנהגות זו אשם תורם.

 

קביעת שיעור הפיצויים בגין עגמת נפש בשל ליקויי בנייה מחייבת התייחסות לשיקולים הבאים: טיב הנכס בו נפלו הליקויים - האם מדובר בדירת מגורים, במבנה עסקי או אחר; מה טיב הליקויים, מידת חומרתם, מידת השפעתם על חיי היומיום בבית; התנהלות הצדדים עובר להליך המשפטי ובמהלכו; עלות תיקון הליקויים ועוד (ראה א' נ' ורדי, דיני מכר דירות - ליקויי בניה והבטחת זכויות הרוכשים (2001) עמ' 421 ו הנ"ל).

 

לאחר ששקלתי את מכלול טענות הצדדים ועיינתי בתמונות הליקויים, וכן שקלתי משך זמן שחלף ממועד פנייתם של התובעים לנתבעות ועד למועד תיקון בעיית הרטיבות וסיום ההליך המשפטי ומשך הזמן הדרוש לצורך ביצוע התיקונים, מחד, ונוכח התרשמותי כי הליקויים שנמצאו בבית אינם כאלה הגורמים להפרעות לניהול תקין של חיי היומיום של התובעים, מאידך, מצאתי כי יש לפסוק להם בגין עוגמת הנפש ואובדן הנאה מהדירה שנגרמו להם בסך של 15,000 ₪.

 

סוף דבר

 

הנתבעות תשלמנה לתובעים הסכומים הבאים:

 

הסך של 39,820 ₪ בתוספת מע"מ כחוק (עלות תיקון הליקויים על פי חוות דעת מומחה בית המשפט). לסכום זה יווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת חוות הדעת, 21.8.2011, על פי מדד חודש יולי 2011 ועד למועד התשלום בפועל) .

 

הסך של 3,234 ₪ בגין עלות שכר טרחת המהנדס מטעמם, המהווה הסך של 3,950 ₪ נכון למועד הגשת התביעה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

 

הסך של 1,398 ₪ בגין עלות הכנת חוות הדעת שמאי מטעם התובעים, המהווה הסך של 1,439 ₪ נכון למועד הגשת התביעה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

 

הסך של 1,856 ₪ בגין עלות שכר טרחת טרמינל בגין חוות הדעת השניה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.9.10 ועד למועד התשלום בפועל.

 

הסך של 3,480 ₪ בגין עלות מחצית שכר טרחת המומחה מטעם בית המשפט. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 29.5.11 ועד למועד התשלום בפועל.

 

הסך של 1,160 ₪ בגין עלות שכר המומחה עבור משלוח שאלות הבהרה למומחה מטעם בית המשפט. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד תשלומו ועד למועד התשלום בפועל.

 

כמו כן, תשלמנה הנתבעות לתובעים הסך של 15,000 ₪ בגין עוגמת נפש. לסכום זה יווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

 

כמו כן, תשלמנה הנתבעות לתובעים הוצאות בגין אגרה, כפי ששולמה, וכן שכר טרחת עורך דין בשיעור של 10,000 ש"ח.

 

המזכירות מתבקשת לשלוח העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.

 

ניתן היום,  ח' תמוז תשע"ב, 28 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

         

מיכל עמית אניסמן, שופטת

 

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה