86.ליקויי בניה- חברת נאות מזרחי בעמ חוייבה לפצות את משפחת קשת בגין ליקויי בנייה, עגמת נפש, שכט עוד והוצאות. ​

בית משפט השלום בתל אביב חייב את חברת נאות מזרחי בע"מ לפצות את בני משפחת קשת אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויי בנייה, עגמץת נפש שכר טרחת עו"ד והוצאות.

 

להלן, קטעים נבחרים מפסק הדין:

 

פסק דין

 

הנתבעת הינה חברה קבלנית אשר בנתה את הבית בו מתגוררים התובעים. רכישת דירת התובעים מהנתבעת נעשתה בהתאם לחוזה המכר מיום ___(נספח א' לכתב התביעה). ביום ____ נמסרה החזקה בדירה הנידונה לתובעים. תוך זמן קצר נתגלעו ליקויים ופגמים בדירה. לאחר מגעים בין בעלי הדין, ביצעה הנתבעת חלק מתיקון הליקויים, אך לטענת התובעים תיקונים אלו לא היה בהם כדי ביצוע נאות של הדרוש. בנוסף, נתגלו שוב פגמים נוספים. לבסוף, ביום _____ הוגשה התובענה שבפני, כתביעה בעילה נזיקית וחוזית,  לתיקון הליקויים ולפיצוי בגין ההוצאות והנזק הלא ממוני שנגרמו לתובעים. בכתב ההגנה שהגישה הנתבעת נטען כי הנתבעת עדיין מוכנה לתקן כל ליקוי ונזק בדירה, אך לטענתה הליקויים המפורטים בכתב התביעה ובחוו"ד מומחה התובעת – מוגזמים ומופרזים. בהמשך אף הוגשה חוות דעת מומחה מטעם הנתבעת.

 

בית המשפט מינה מומחה מטעמו לבדיקת הדירה והפגמים הנטענים שנתגלו בה. בחוות דעתו נקבע כי אכן נמצאו ליקוי בניה בדירה.

 

לאחר נסיונות פשרה שלא עלו יפה, הגיעו הצדדים להסכם דיוני, לו ניתן תוקף של החלטה, ולפיו הוסכם כי הליקויים בדירה ועלות תיקונים יהיו על פי חוו"ד המומחה מטעם בית המשפט, וכי המחלוקת שנותרה בין בעלי הדין הינה בשאלות הבאות:

 

א.   זכות הנתבעת לביצוע התיקונים כמפורט בחווה"ד הנ"ל.

ב.   זכות התובעים לתוספת דמי המ.ע.מ. לסכום עלות התיקונים.

ג.   הפיצוי בגין החזר הוצאות והנזק הלא ממוני.

 

בשאלות אלו הגישו הצדדים את טיעוניהם, כולל אסמכתאות, תוך הסתמכות על תצהירי החקירה הראשית שהוגשו, על נספחיהם.

 

בהתאם להסכמה זו, להלן פסק דיני.

 

 

על פי האמור בחוו"ד מומחה בית המשפט, כולל תשובותיו לשאלות ההבהרה, עלות  התיקונים הינה סך של ______ש"ח, נכון ליום ______. טענת ב"כ הנתבעים לגבי שאלת גרימת הנזק הנוסף בסך של -.250 ש"ח, לא תשמע. בענין זה היה על ב"כ הנתבעת לפנות למומחה בשאלת הבהרה נוספת. היות ולטעמי איבדה הנתבעת את זכותה לביצוע תיקונים אלו, יש להוסיף לסכום זה 25%, כאמור בחוו"ד המומחה, בגין העלות הנוספת שתחול על התובעים בהעסקת קבלני שיפוץ חיצוניים. על כן הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים את הסך של -_____ש"ח, כשסכום זה צמוד ונושא ריבית כחוק החל מיום _______ ועד לתשלום בפועל.

 

לענין ביצוע התיקונים, הרי, כאמור, הנתבעת, בהתנהגותה מאז מסירת החזקה בדירה לתובעים וסיום שנת הבדק, איבדה את זכותה לבצע את כל תיקון הליקויים המתגלים בדירה הנידונה. על פי תיאור הדברים, כמפורט בתצהיר החקירה הראשית מטעם התובעים, התיקונים שביצעה הנתבעת נעשו באיחור, ורק לאחר מספר רב של פניות ובעיקר – אף לאחר התיקונים – כאמור בחוו"ד מומחה בית המשפט – עדיין נותרו פגמים וליקויים  בדירה. על המוכר החובה לתקן כל אי התאמה, כולל פגם בדירה הנמכרת, תוך זמן סביר (סע' 16 לחוק מכר (דירות) תשל"ג-1973. בנסיבות הענין, קשה לקבל את הטענה כי הנתבעת פעלה תוך זמן סביר ותום לב, וברצון כן לתקן כל ליקויי שנתגלה בדירה.

 

על כן, בהתחשב בכל האמור הנני קובע כדלקמן:

 

א.   הנזק הלא ממוני יעמוד על סך של -._____ ש"ח, לתאריך היום.

ב.   על הנתבעת להשיב לתובעים את חלקם בתשלום שכ"ט המומחה מטעם בית המשפט, וכן שליש מהוצאות שכ"ט מומחה התובעים, כשסכומים אלו נושאים ריבית כחוק והפרשי הצמדה מאז תאריך ההוצאה.

 

סוף דבר

 

לאור כל זאת, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים את הסכומים כאמור בסע' 3 ו- 6 לפסק דין זה. אף האמור בסע' 4 לפסק הדין מהווה חלק בלתי נפרד ממנו כחיוב הנתבעת.  כמו כן הנני מחייב את הנתבעת להשיב לתובעים את הוצאות המשפט, דהינו, המחצית הראשונה של האגרה וכן שכ"ט עו"ד בשיעור הנקוב בתעריף לשכת עוה"ד, לסכום פסק הדין להיום, כשאף סכום זה יהיה צמוד ונושא ריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

 

ב"כ התובעים יגיש לבית המשפט פסיקתא מתאימה לחתימתי, על פי האמור לעיל, בצירוף תצהיר לאימות התחשיב.