80. הקבלן ברוך חבס וחברת כ.ס. סנטר השקעות בע"מ חויבו לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין ליקוי בניה ​

בימ"ש השלום בתל אביב, כבוד השופטת ניב ריבה, נתנה תוקף להסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים, לפיו חויבו הקבלן ברוך חבס וחברת כ.ס. סנטר השקעות בע"מ לשלם סך של 40,000 ש"ח פיצויים למשפחת גרבש, רוכשי דירה בגין ליקוי בניה אשר היו מיוצגים ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויי בניה.

 

בבית משפט השלום ת.א. 12373/03בתל-אביב-יפו

בפני כבוד השופטת ניב ריבה

 

הסדר פשרה

 

לאור המלצת בית המשפט הנכבד בישיבתו מיום _____, מתכבדים הצדדים להודיע לבית המשפט כי הגיעו ביניהם לידי הסדר פשרה כדלקמן:

 

מבלי להכיר ו/או להודות ו/או להסכים לאף אחת מטענות התובעים בכתב תביעתם, ולפנים משורת הדין ובהתאם להמלצת בית המשפט כנ"ל, ולסילוק סופי ומלא של תביעת התובעים ושל כל טענותיהם מכל מין וסוג שהוא כנגד הנתבעים, תשלם הנתבעת 2 לתובעים בתוך 30 יום מיום מתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה זה את הסך של 40,000 ש"ח. השיק יינתן לפקודת עוה"ד צ. שטיין ב"כ התובעים והתובעים מאשרים כי מתן השיק לפקודת ב"כ כמוהו כמתן השיק לידיהם.

 

בכפוף לביצוע התשלום כאמור לעיל לא יהיו לצדדים זה כנגד זה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא האחד כנגד משנהו.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________                  _________

ב"כ התובעים          ב"כ הנתבעים

עו"ד צבי שטיין