79. ליקויי בנייה- חברת רסקו חוייבה לבצע תיקונים בבית התובעים בסכום של 83,500 ש"ח ולשלם בנוסף פיצויים

בית משפט השלום בת"א מפי כבוד השופטת מיכל ברק נבו, חייב את החברה הקבלנית רסקו חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ, מכוח הסדר פשרה אליו הגיעו הצדדים במהלך הדיון בהוכחות בתיק, אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 7.6.2010 לבצע תיקונים בבית משפחת מזרחי אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן.

בסכום של 83,500 ש"ח בהתאם להערכת המומחה מטעם ביהמ"ש ובפיקוחו ובנוסף חייב את החברה הקבלנית לפצות את התובעים בגין הוצאות מומחים, החזר אגרות בימ"ש ושכר טרחת עו"ד בסכום של כ-30,000 ש"ח.

ביום 5.8.2008, הגישה משפחת מזרחי כנגד חברת רסקו תביעה בת.א. 26553/08 בגין ליקויי בנייה בסך של 137,069 ש"ח בגין תיקון ליקויי ובעיקר סך של 104,990 ש"ח בגין נשירת חיפוי הפסיפס סביב הקירות הפנימיים של מרפסת הפנטהאוז שלהם ובגין ליקוי רטיבות, בגין החזר עלויות מהנדס סך של 2,079 ש"ח ובגין עגמת הנפש סך של 30,000 ש"ח. במסגרת הפשרה שהתקבלה וויתרו התובעים על רכיב הפיצוי בגין עגמת נפש.

להלן הקטע האופרטיבי של פסק הדין:

ב"כ הצדדים:
בשלב זה, לאחר ששמענו את הצעת ביהמ"ש, ולאחר ששמענו את הצעת התובע, מר מזרחי בעצמו, הגענו להסכמה כדלהלן:
הנתבעת תבצע את כל התיקונים בדירת התובעים בהתאם לחוות דעתו של מומחה בית המשפט, המהנדס ד"ר תאני, בפיקוחו ובהתאם להוראותיו, כמפורט בחוות דעתו וכפי שיורה מעת לעת, בשעה שיפקח על התקדמות העבודות. העבודה תחל במועד שיתואם עם התובעים, בהתחשב בנוחותם ובאפשרות הנתבעת, ולא יאוחר מ- 45 יום מאישור העבודות על ידי ד"ר תאני. התובעים יפנו לד"ר תאני, עם פרוטוקול דיון זה, ופסק דינו של בית המשפט, בהקדם האפשרי וד"ר תאני יעשה כמיטב יכולתו לתאם עם הצדדים ביקור בנכס שיאפשר מתן הוראות כנדרש בתוך 14 יום מקבלת הפרוטוקול מהתובעים.

 

מומחה בית המשפט, המהנדס ד"ר תאני, יפקח על ביצוע העבודות.

 

הנתבעת תשתף את התובעים בבחירת צבע הפסיפס, על מנת שלא יושם בבית התובעים פסיפס בצבע שלא יהיה לרוחם, ועל מנת שיהיה בגוון קרוב ככל האפשר לגוון שקיים בבנין, על פי קביעת ד"ר תאני.

נוסף על כך יקבע המהנדס ד"ר תאני בסיום ביצוע העבודות, לאחר שהכל יתוקן לפי שביעות רצונו, פרק זמן לבדיקה נוספת של העבודה שבוצעה (להלן - תקופת הבדיקה), שאורכה והפרמטרים להווצרותה יקבעו לפי שיקול דעתו המקצועי. לאחר אותו פרק זמן, שיקח בחשבון לפחות חורף אחד נוסף, יבדוק המהנדס ד"ר תאני את העבודה.
על הנתבעת לבצע את העבודה באופן שגם בחלוף תקופת הבדיקה תעמוד העבודה בסטנדרטים של המומחה המהנדס ד"ר תאני.

הנתבעת תישא בעלות עבודת הפיקוח של המהנדס ד"ר תאני.
בית המשפט יקבע את עלות השכרבגין הפיקוח.
כאשר תסתיים העבודה לשביעות רצונו של המומחה, לרבות מבחינת משך הזמן בו תבוצע העבודה, טיב העבודה וכל פרמטר אחר שהמומחה יראה לנכון לקחת בחשבון, וכאשר תחלוף התקופה שנקבעה כתקופת הבדיקה, ואם העבודה תעמוד בדיקתו הנוספת של ד"ר תאני, תסתיימנה כל המחלוקות בין הצדדים הקשורות בתיק זה, ויהיה בכך כדי סילוק סופי ומוחלט של טענות הצדדים.

נוסף על האמור לעיל, תישא הנתבעת בעלויות בהן נשאו התובעים בגין שכ"ט מומחים, ובסך הכל 8,051 ש"ח, כשסכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 23.12.08 ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, תישא הנתבעת בהחזר האגרה שהתובע שילם, לרבות מחצית שניה. מדובר בסך של 1,714 ש"ח (מיום 5.5.08) והמחצית השניה בסך 1,843 ש"ח (מיום 22.9.09). עוד תשלם הנתבעת לתובעים החזר בגין שכ"ט עו"ד בסך 15,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

 

הודעת צד ג תדחה ושאלת הוצאות צד ג יושארו לשיקול דעת בית המשפט, כאשר צד ג מזכיר כי שילם 1,348 ש"ח עבור חלקו בשכ"ט מומחה ביהמ"ש, מיום 31.5.09, כי נעזר בשירותי עו"ד והפסיד בעצמו יום עבודה היום.

 

מבקשים ליתן תוקף של פסק דין להסכם.

פסק דין


ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמה בין הצדדים.


שכרו של המומחה לעניין הפיקוח על העבודות והבדיקה הסופית יעמוד על סך של 8,500 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.


ההוצאות בהודעת צד ג תעמודנה על סך של 1,348 ש"ח (בגין חלקו של צד ג בתשלום הוצאות המומחה) וכן 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ בגין שכר טרחת עורך דין.


מאחר שהצדדים מבקשים שהסכסוך יסתיים סופית רק לאחר תום תקופת הבדיקה, יודיעו לי בתוך 60 יום מהיום מהי תקופת הבדיקה שקבע המומחה, ואקבע את התיק לתז"פ לאותו מועד, על מנת שהתיק לא יסגר.

נקבע לתז"פ ליום 12.8.10.
ניתן והודע היום כ"ה סיון תש"ע, 07/06/2010 במעמד הנוכחים.