58. ליקויי בניה- שיכון ופיתוח לישראל בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה

בית משפט השלום בתל אביב, חייב את חברת שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה למשפחת גולד אשר הייתה מיוצגת על ידי עו"ד צבי שטין מרמת-גן מכוח הסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים אשר קיבל תוקף של פסק דין ע"י בית המשפט.

הודעה על הסכם פשרה
===================
1. התובעים והנתבעת (להלן: "הצדדים") הגיעו לכלל פשרה לסיום כל המחלוקות שביניהם בתיק ולסילוק מלא של כל תביעות התובעים כנגד הנתבעת ו/או מי מטעמה או מכוחה בגין הליקויים נשוא התביעה, כמפורט בכתב התביעה ובחוות דעת המומחה מטעמם ו/או המומחה מטעם ביהמ"ש (להלן: "הליקויים נשוא התביעה") ו/או כל נזק הנובע ו/או שייגרם בעטים. מובהר בזאת כי הסדר זה נעשה מבלי שצד מודה בטענות משנהו ומתוך שיקולים מעשיים להביא לסיום המחלוקות נשוא תיק זה על דרך הפשרה.

2. לסילוק התביעה תשלם הנתבעת לתובעים את הסכום של XXXXXXX ש"ח (להלן: "סכום הפשרה") בהמחאה לפקודת משרד בא-כוחם.

3. תשלום הסכום דלעיל מהווה סילוק מלא וסופי של כל תביעות התובעים הם ובעלי הזכויות האחרים בדירתם והתובעים מאשרים כי אין ולא תהיינה להם ו/או למי מטעמם תביעות כלשהן בגין עילות התביעה ו/או הליקויים נשוא התביעה.

4. תשלום סכום הפשרה ישולם לידי משרד ב"כ התובעים, עוה"ד צבי שטיין, תוך 30 יום מיום אישור הסכם זה ע"י כב' ביהמ"ש.

5. כב' ביהמ"ש מתבקש ליתן להסדר פשרה זה תוקף של פס"ד ולהורות על החזר האגרה ששולמה ע"י התובעים בתיק זה.


___________ ___________
צבי שטיין, עו"ד שי ניזרי, עו"ד
ב"כ התובעים ב"כ הנתבעת