5. ליקויי בניה-קבלנים חויבו על ידי ביהמ"ש לרשום בית משותף ולהעביר דירת הרוכשים על שמם בטאבו​

ליקויי בניה -כבוד השופטת רינה משל מבית המשפט המחוזי חייבה קבלנים לבקשת רוכשי דירות אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן לרשום את הבית כבית משותף ולהעביר את הדירה על שם הרוכשים בטאבו.

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

 

התובעים רכשו בשנת 1992 דירה ממי מהנתבעים 1 ו/או 2, כאשר נתבע 3 שימש כב"כ הנתבעים 1 ו-2 בעסקה.

 

בתובענה שבכותרת עתרו התובעים לחייב את הנתבעים לחתום על כל המסמכים הדרושים ולבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך רישום הערת אזהרה, לגבי חוזה מכר של הדירה, על פי חוזה שכרתו עם משפחה בשם שפירא, וכן לחתום על כל המסמכים ולבצע את כל הפעולות לצורך רישום צו בתים משותפים ורישום דירת התובעים על-שמם כיחידה נפרדת.

אשר לסעד הכספי - נקבע ביום 20.6.04 (על-ידי כב' השופטת לבהר שרון), כי הדיון סעד זה אינו בסמכותו העניינית בית-משפט זה וניתן היתר לפיצול סעדים.

 

מאחר שנתגלעה מחלוקת בשאלה מי מבין נתבעים 1 ו/או 2 הינו המוכר, בעסקה בה רכשו התובעים את הדירה לכאורה מנתבע 2, הוסכם על ידי הצדדים, בישיבה שהתקיימה בפני ביום 7.4.05 כדלקמן:

א. כי נתבעים 1 ו-2 יפנו להליך של בוררות, בפני כב' השופט (בדימוס) חיים אילת, על מנת להסדיר את המחלוקת בעניין זהות הגורם שמכר את הדירה לתובעים וחבויות המס בשל כך.

ב. כי מי מהנתבעים 1 או 2 שימצא בבוררות כחב כלפי התובעים ברישום הבית נשוא הדיון כבית משותף ובהעברת הזכויות בדירה שרכשו התובעים על שמם, ינתן על-ידי בית-משפט זה פסק-דין המחייבו לעשות כן, תוך 12 חודשים.

ג. כי מי מהנתבעים שלא יחויב כאמור, יחויב אף הוא לחתום על כל המסמכים הדרושים, מבחינתו, לצורך רישום הבית כבית משותף ורישום הזכויות בדירה על-שם התובעים.

ד. כן ידאגו הנתבעים 1 ו-2 להמצאת כל האישורים הדרושים מצדם לצורך ביצוע האמור, לרבות אישורי מס שבח. ה. התובעים, מצידם, ידאגו שלא תהיה כל מניעה מטעמם להעברת הזכויות כאמור.

ו. הנתבע 3, מצדו, התחייב לבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך רישום הבית כבית משותף והעברת הזכויות בדירה נשוא התביעה על שם התובעים.

ז. ההוצאות הכרוכות בביצוע רישום הבית כבית משותף יחולו על מי מהנתבעים 1 ו/או 2 לפי הכרעת הבורר. 

 

ביום 18.08.05 ניתן פסק-בוררות, בו נקבע, כי נתבע 2 הוא זה שמכר הדירה לתובעים ועל-כן, הינו אף אחראי לכל התשלומים הנובעים ממכר זה. ביום 25.12.05 אושר פסק-הבוררות על-ידי בית משפט זה (כב' הרשם גלדשטיין).

 

בישיבה שהתקיימה עוד ביום 10.11.05, הוסכם על ידי הצדדים, כי ינתן פסק-דין שיחייב את נתבע 2 לבצע את הרישומים הנדרשים כאמור וכי נתבע זה אף יחויב לשאת בתשלומים החלים על המוכר לפי הסכם המכר, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד הנתבע 3. עוד הוסכם, כי השאלה מי מבין נתבעים 1 ו/או 2 ישאו באופן סופי בשכר-טרחתו של עו"ד צחי, יקבע בתום ביצוע הרישום על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, תשמ"ד-1984, על-פי טיעוני הצדדים. עוד הוסכם, כי שאלת הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד להם זכאים התובעים בהליך זה, לטענתם, יקבע על-פי סעיף 79א' האמור, על יסוד טיעוני הצדדים.

 

על בסיס כל האמור לעיל הנני קובעת כדלקמן:

א. בהתאם לקביעת פסק-הבוררות והסכמת הצדדים, כמפורט בסעיף 2ב' לעיל, הנני מחייבת את נתבע 2, לרשום את הבית, הידוע כחלקה 244 בגוש 6122, והנמצא ברחוב הרב שר 2 בבני ברק, כבית משותף, בלשכת רישום המקרקעין בתל-אביב, וכן לרשום את דירת התובעים על-שמם, כיחידת רישום נפרדת, בלשכת רישום המקרקעין. לצורך ביצוע האמור הנני מורה לנתבע 2 לחתום על כל המסמכים, ההצהרות והאישורים שידרשו לשם ביצוע האמור לעיל ולהמציא כל מסמך שיידרש לשם כך.

ב. כמו כן, הנני מחייבת את נתבע 2 לשלם את כל ההוצאות, האגרות, ההיטלים ו/או המסים שיידרשו לצורך ביצוע האמור בס"ק א'.

ג. הנתבע 1 ישתף פעולה עם נתבע 2 לצורך ביצוע האמור לעיל, יחתום על כל מסמך, הצהרה ואישור שידרשו וימציא כל מסמך שיידרש והכל - ללא כל התחייבות כספית מצדו.

ד. הנתבע 3, כעורך-דין, יבצע את כל הפעולות וההליכים המשפטיים והחוקיים הדרושים לשם ביצוע האמור. בתום ביצוע הרישומים כאמור, תוגש על-ידי נתבע 3 בקשה לבית-משפט זה לקביעת שכר-טרחתו. בית-משפט זה יקבע, על-פי סעיף 79א' האמור, לאחר טיעוני הצדדים, מי מבין נתבעים 1 ו/או 2 ישא בשכר זה ומה גובה השכר המגיע לו.

ה. הנני מחייבת את כל הנתבעים הנ"ל להשלים ולבצע את כל הפעולות וההליכים הנ"ל, לא יאוחר מיום 10.11.2006.

ו. הנתבע 2 ישלם לתובעים הוצאות משפט בסך של 3,039 ש"ח, ליום 5.3.01 (בגין אגרת משפט) ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ש"ח, בצירוף מע"מ. ההוצאות ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל ממועד הוצאתם ועד מועד התשלום בפועל. שכ"ט עו"ד ישא הפרשי הצמדה ורבית כחוק, החל מהיום ועד מועד התשלום בפועל. אין צו להוצאות ביחסים שבין התובעים לבין נתבעים 1 ו- 3.

ניתנה היום ב' בטבת, תשס"ו (2 בינואר 2006).

רנה משל, שופטת