39. ליקויי בניה- חברה יזמית וחברות קבלניות חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה​

 

בימ"ש השלום בת"א חייב את החברה היזמית וכן את החברות הקבלניות יעד להנדסה ובניין גדעון פריזר בע"מ ו יעד תעשיות השקעות ובניין בע"מ לפצות את עמוס יורם ואח' אשר היו מיוצגים ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויי בניה שהתגלו בביתם.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין של כבוד השופט בן חיים

 

אין בידי לקבל את טענת יעד להנדסה, לפיה זו תיקנה את כל הליקויים בבית.

 

כאמור, חוו"ד המומחה מתעדת ליקויים בבית התובעים בחלקם זניחים אולם רובם נזקפים לחובת יעד להנדסה. כאשר עומת עופר עם העובדה כי נותרו בבית ליקויים שטרם תוקנו השיב: "טענתנו שהליקויים תוקנו, עשינו כל מאמץ וזאת אני אומר חרף העובדה שלא ביקשנו לחקור את המומחה על חוות דעתו" (שם עמ' 32).

 

עיינתי בחוו"ד של המומחה וכן במכתבו לב"כ הנתבעים מיום 6.2.06 ונחה דעתי כי עמדתו המהוססת קימעא של המומחה (בלשונו: "ככל הנראה") נובעת מן העובדה שתוכניות הביצוע אשר מטבע הדברים נמצאים בידי יעד להנדסה לא נמסרו לידיו.

 

הלכה פסוקה היא כי בעל דין הטוען טענה חשובה לענינו במשפט - נושא בנטל הראיה להוכיחו בין כתובע ובין כנתבע (ראו קדמי על הראיות בעמ' 1511 - 1508).

משלא עלה בידי יעד להנדסה לספק למומחה את המסמכים הדרושים ומשלא הוזמן המומחה לחקירה, אין בידי לקבל את טענתה להוציא את הליקוי שענינו גובה חלון המטבח לגביו קבע המומחה במפורש כי החלון נבנה ע"פ התכנון ומכאן שהליקוי שנמצא הינו ליקוי תכנוני (סעיף 1 בעמ' 9 לחוו"ד).

 

התוצאה הינה איפוא כדלקמן: יש להוסיף לעלויות התיקון שתומחרו בחוו"ד סך 3,320 ש"ח בגין עלות פיקוח רשת פגומה בחדר שינה תיקון רובה ובידוד טרמי, בגג הרעפים, ולנכות ממנה סך 1,000 ש"ח בגין תכנון ליקוי של חלון המטבח.

 

ב"כ הנתבעים טען בסיכומיו כי ההליכים כנגד יעד להנדסה עוכבו בעקבות כניסתה להליכי פירוק. טענה זו אינה מדוייקת, שכן עפ"י החלטת בית המשפט בבש"א 150361/05 הוגבל תוקפו של צו עיכוב ההליכים עד למועד ישיבת קדם המשפט הבאה ולא הובאה בפני בקשה נוספת.

 

טענת הקיזוז יעד להנדסה טענה כי היא זכאית לקזז כנגד הסכומים שיפסקו לזכות התובעים, סך של 3,700 ש"ח שהוא סכום הנחה שנתנה לתובעים במסגרת ההתחשבנות ביניהם, וזאת על תנאי שלא תוגש על ידם תביעה.

 

אני רואה לדחות טענה זו. אכן אין חולק כי במסגרת סיכום הדברים נקבע כי יסגרו בין הצדדים כל התביעות הכספיות בקשר לעלויות הבניה, אולם לשיטתי כפופה הסכמה זו להוראות סעיף 3 של סיכום הדברים לפיו התחייבה יעד להנדסה לבצע את תיקון הליקויים בדירה ע"פ הסכם הבניה, דהיינו בתוך 60 יום.

 

משלא יצאה יעד להנדסה ידי חובתה לתקן את הליקויים הרי שהיא שהפרה את סיכום הדברים, הנובע מכאן הוא כי ניסיונה להיאחז בטענה לפיה בכל מקרה של הגשת תביעה הסכם זה "יהיה בטל ומבוטל" (סעיף 4 לסיכום הדברים) - הינו בבחינת שימוש בזכות הנובעת מהסכם - שלא בתום לב בניגוד לסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג - 1973, ואין לקבלו. אני פוסק לתובעים פיצויים בגין נזק בלתי ממוני סך של 4,000 ש"ח.

 

התובע טוען כי בשל מעשים אלו, כמו גם בשל העובדה שפריזר הינו הרוח החיה ביעד להנדסה וניהל את הבניה באופן אישי - יש לחייבו ברשלנות. 

 

לאור התוצאה אליה הגעתי אני מחייב את הנתבעים 1,2,4 יחד ולחוד לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך של 2,000 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסכום של 3,500 ש"ח. 

 

בן חיים מרדכי, שופט