35. ליקויי בניה- חברת ישמח משה בע"מ חוייבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה

 

בית משפט השלום בת"א חייב את חברת ישמח משה בע"מ לשלם למשפחת פרסה שיוצגה על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת גן פיצויים בגין ליקוי בניה שהתגלו בדירתם, פיצוי בגין עגמת נפש.

חברת ישמח משה טענה כי אינה אחראית לקיומם של ליקויים בדירה בשל העובדה כי התובעים ביצעו בעצמם עבודות יזומות בדירה אשר ניתקו את הקשר הסיבתי בין הליקויים שנתגלו בחיפוי לבין תקינות הביצוע. ביהמ"ש קבע:"בטענות אלה לא מצאתי ממש." 

בהמשך קבע ביהמ"ש:
הקשר הסיבתי המקצועי שבין ביצוען של עבודות יזומות על ידי פרסה כבסיס להפטרה של ישמח משה מאחריותה לטיב החיפוי והאיטום, לא אושר על ידי המומחה ולכן גם בעניין זה, נראות בעיניי טענותיה לזיקה שבין ביצוע עבודות כאלה לבין הליקויים שנתגלו כחסרות בסיס.

עוד הנני לדחות את טענותיה של ישמח משה בעניין הפגמים שנתגלו בדלת הממ"ד ככזו שאיננה תואמת את מימצאיו של המומחה, אשר זיהה קיומו של פגם שאין בינו לבין בלאי סביר ולא כלום.
לסיכום חלק זה של הדיון ייאמר, כי התקבלו השגותיהם של פרסה ביחס לחוות דעתו של המומחה, באופן כמתואר לעיל ונידחו טענותיה של ישמח משה במלואן.

ההזדמנות הנאותה:
לטענת ישמח משה לא ניתנה לה ההזדמנות הנאותה לתיקון הליקויים מצד פרסה ובכך נשמט הבסיס לתביעתם.
פרסה טוענים מנגד, כי ההזדמנות הנאותה לתיקון הליקויים מוצתה לפני ולפנים.

 

עיון בתכתובת שבין הצדדים מלמד על קיומן של פניות חוזרות ונישנות מצידם של פרסה עוד בינואר 2002 היינו, זמן קצר לאחר תום תקופת הבדק, ובהן פירוט מלא של הליקויים שנתגלו.

על טענותיהם אלה חזרו פרסה גם בנובמבר 2002 להם השיבה ישמח משה באמצעות יסודות, בטענה כי בפועל בוצעו תיקונים בדירה יותר מפעם אחת. פרסה חזרו על פנייתם בלשון מתרעמת עוד באותו חודש ופניות אלה כולן נעשו על ידם ללא ייצוג משפטי עד לשכירת הייצוג המשפטי ב- 2003 שם העלו פרסה בשלישית את דרישתם לתיקון בפועל.

 

רק במאי 2003 החלו פרסה להיעזר בשירותיהן של חברות הנדסית מקצועיות ולכך השיבה ישמח משה בדצמבר 2003 בתשובה המכירה בהתחמקותה של יסודות מלבצע את התיקונים בשמה ומציגה נכונות כביכול לתיקונם.

 

הואיל ואין חולק על הקשר שבין ישמח משה לבין יסודות והואיל ומבחינת פרסה היריב הישיר והאחראי הוא ישמח משה אין ספק כי התכתובת שהוצגה והנתונים העולים ממנה מלמדים כולם כאחד על מתן ההזדמנות הנאותה בתום לב מצד פרסה , שמוצתה עד תום .

להשקפתי, עצם העלאת הטיעון מצידה של ישמח משה כיום נגועה בחוסר תום לב ובניצול הליכי משפט לרעה.
אני דוחה את טענתה בעניין זה וקובעת כי פרסה זכאים לפיצוי בתוספת העלות ל"קבלן מזדמן" כפי שתומחרה בחוות דעתו של המומחה.