29. ליקויי בניה- חברת תשלוז חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה​

חברת תשלוז עבודות בניה בע"מ חויבה לשלם למר שמש אשר היה מיוצג ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן , סך של 52,500 ש"ח בגין ליקויי בניה, מכוח הסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים אשר קיבל תוקף של פסק דין על ידי כבוד השופטת ניב ריבה מבית משפט השלום בתל אביב.

 

הודעה על הסכם פשרה

 

הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד, כי הגיעו להסדר פשרה לסיום ההליכים נשוא תיק זה, כמפורט להלן:

 

מבלי להודות באחריות כלשהי מצד הנתבעת ומבלי להודות בכל טענה הנזכרת בכתב התביעה ולסילוק סופי ומוחלט של כל טענות ותביעות התובע כנגד הנתבעת, תשלם הנתבעת לתובע סך של 52,500 ש"ח (להלן: "סכום הפשרה") אשר ישולם לתובע בשיק משוך על ידי הנתבעת, תוך 30 ימים ממועד חתימתו של הסכם פשרה זה.

 

שולם סכום הפשרה על ידי הנתבעת במועד דלעיל, יראו את התביעה נשוא תיק זה כמסולקת ולצדדים לא תהא כל טענה ו/או תביעה האחד כלפי משנהו.

 

למען הסר ספק, מובהר ומאושר בזאת, שתשלום סכום הפשרה כאמור לעיל, מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל טענות ותביעות התובע, בקשר עם בית התובע (הוא הבית נשוא תיק זה) (להלן: "הבית") ועם תשלומו של סכום הפשרה על ידי הנתבעת, אין ולא תהיינה לתובע כל תביעות ו/או כל דרישות, מכל מין וסוג שהוא, מהתובעת ו/או מכל מי מטעמה, הנוגעות ו/או הנובעות ו/או הכרוכות ו/או בקשר עם בית וסכום הפשרה מכסה בשלמות, את כל תביעותיו ודרישותיו של התובע מהנתבעת ומכל הבא מטעמה, בקשר עם הבית.

 

הצדדים מבקשים מבית המשפט הנכבד, לאשר הסכם פשרה זה וליתן לו תוקף של פסק דין, ללא צו להוצאות.

 

פרוטוקול

 

הצדדים - אנו מגישים לבית המשפט הסכם פשרה לפיו תשלם הנתבעת לתובע לסילוק כל תביעותיו, סכום של 52,500 ש"ח, אשר ישולמו תוך 30 יום לידי בא כח התובע.

 

הצדדים מבקשים מבית המשפט ליתן תוקף של פסק דין ללא צו להוצאות.

 

פסק דין

 

לאשר הסכמת הצדדים דלעיל וליתן לה תוקף של פסק דין.

 

ניתן היום ד' בטבת, תשס"ד (29 בדצמבר 2003) במעמד הצדדים.

 

ניב ריבה - שופטת