21. ליקויי בניה- קבלן ומהנדס בנין חוייבו לפצות את מזמיני השיפוץ בכ-92,000 ש"ח  ​

ביהמ"ש בת"א בת.א. 73907/04 חייב את הקבלן לוי אהרונוב ואת מהנדס הבניין שפירא אריה מחולון לשלם למשפחת מזרחי אשר יוצגה על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן סך של כ-92,000 ש"ח פיצויים בגין ליקויי בניה וירידת ערך שנגרמו לביתם כתוצאה מעבודות הבניה והתכנון הלקויות שבוצעו על ידי השניים בשיפוץ והרחבת ביתם.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין 

 

אשר למעורבות נטענת של המהנדס בליקוי זה אטעים כי בחוות הדעת גרס המומחה כי הסדקים בין אלמנטים של בניה ובטון נגרמו מחמת העדר שטרבות (חגורות ריתום בין העמוד לבלוקים) בניגוד לתקן 1523 ולמוסכמות מקצועיות (סעיף 1.3.5 לחוות הדעת).

 

על יסוד עמדה זו קבע המומחה בתשובות ההבהרה אחריות מסוימת גם לחובתו של המהנדס.

מעדותו של המהנדס עולה כי בניגוד להוראות ת"י 1547 (נ/2) - לא תכנן המהנדס פרט עבור השטרבות (עדותו בעמ' 49). טענתו של המהנדס לפיה קבלן בעל ניסיון צריך לדעת לבצע שטרבות אינה מתיישבת עם חובתו הסטטוטורית של המהנדס ואף לא עם נורמות בסיסיות של אחריות ומיומנות מקצועית החלה על המהנדס.

 

על יסוד כל המקובץ עד כאן אני פוסק כי על הקבלן חלה אחריות בשיעור של 75% לליקויי הסדיקה בעוד שהמהנדס נושא בשיעור של 25%.

 

במהלך עדותו גולל המהנדס את האחריות לסטיות בבניית גרם המדרגות והיווצרות הליקוי במיזקף הראש, לפתחו של הקבלן (שם בעמ' 51, 49).

 

בסיום חקירתו החוזרת ובתשובה לשאלה מה גרם לכך שמיזקף הראש יצא נמוך משיב המהנדס:"בתוכנית ההגשה היו שלושה מרשים (מהלכי גרם מדרגות-מ.ב.ח) במציאות בוצעו שני מרשים" (שם בעמ' 53 שורות 3-1).

 

סבורני כי די בהודאה זו כדי ללמד על כך שהמהנדס לא יצא ידי חובת מטלות הפיקוח העליון שכן בתקנה 4 לתקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה) התשנ"ב 1992 (להלן: "תקנות הפיקוח") נקבע: טענתו של המהנדס לפיה לא נועצו איתו מראש קודם ליציקת גרם המדרגות - אינה מתיישבת עם הוראות פסקה 4(2) לתקנות הפיקוח לפיה על המהנדס ליזום מתן הנחיות.

 

בעדותו טען המהנדס כי אינו זוכר אם הקבלן יצק את גרם המדרגות כמקשה אחת עד התקרה (שם בעמ' 47 שורות 27-23) עדות זו לכשעצמה מלמדת על העדר ביקורת ו/או פיקוח נאות על ביצוע התקרות.

 

יתר על כן בעדותו הסכים המהנדס כי היה מודע לחובתו לבדוק את יציקת גרם המדרגות אך לא הוזמן לבצע את הבדיקה.

עם זאת, הסכים כי לא הנחה את הקבלן להודיעו לפני כל שלב של יציקה (שם בעמ' 44 שורות 8-5).

 

אשר לקבלן: זה טען בעדותו כי: "יצק את מהלך המדרגות עד התקרה כמקשה אחת" (שם בעמ' 20). להלן הודה הקבלן כי תוך כדי ביצוע הבין שתיווצר בעיה עם גובה מזקף הראש (שם בסוף עמ' 20 בתחילת עמ' 21).

 

בתשובה לשאלה האם ביקש מן המהנדס אישור בכתב לביטול יציקת העמוד ומודעותו להתהוות בעיית מיזקף הראש השיב:" המהנדס אמר שיהיה בסדר ותשובה זו בעל פה סיפקה אותי" (שם בעמ' 22).