145. חברת נחלת א.מ בניה ויזום בע"מ חויבה לפצות בגין ליקוי בניה רוכשי דירה אשר היו מיוצגים על ידי עורך דין צבי שטיין מרמת גן

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין שניתן ביום 1.11.2023

נתבעת 2 הינה הקבלן המבצע והיא אשר בנתה בפועל את הדירה (להלן: הקבלן).

 

נטען כי הנתבעות אחראיות לביצוע העבודה וחבות באחריות משותפת לגבי ביצוע הבניה לפי ההיתר ולאיכותה, לרבות אחריות לקיום פיקוח מלא וביקורת על הביצוע יחד, כמוכר-יזם וקבלן מבצע.

 

בתאריך 23.8.15 חתמו התובעים והקבלן על חוזה בדק, כאשר סעיף 6 לחוזה זה העביר את כל חיובי הקבלן כלפי העמותה בהסכם הביצוע לזכות התובעים והחיל על הקבלן כלפי התובעים את חובות המוכר ב.

 

נטען כי בדירה נמצאו ליקויי בנייה רבים. גם אחרי תיקונים שבוצעו אחרי פניות רבות וחוו"ד ראשונה של מהנדס מטעם התובעים, נותרו ליקויים רבים, כעולה מחווה"ד העדכנית שלו. כמו כן התגלתה רטיבות בדירה, עליה התלוננו התובעים בפני הקבלן בספטמבר 2015, ובהמשך התקיימו תכתובת וביקורים בדירה מטעם הקבלן לבדיקת מקור הרטיבות. נטען כי התיקונים שבוצעו ע"י הקבלן היו קוסמטיים בלבד ולא פתרו את הבעיה.

 

נטען כי לנוכח ההזדמנויות הרבות שניתנו לנתבעות לתקן את הליקויים וכשלונן, או אי נכונותן, לעשות כן, נשללת מהן זכות התיקון, ועליהן לפצות את התובעים בתשלום כספי.

 

נטען כי הקבלן לקח על עצמו את האחריות המלאה לפיצוי המשתכנים בגין תביעות מסוג ליקויי בניה ואי התאמות, והחבות מוטלת לפתחו בלבד.

לגבי הליקויים או חלקם נטען כי עברה תקופת ההתיישנות הקבועה ב ועל כן אין התובעים זכאים לתיקון הנזקים ובוודאי לא לפיצוי כספי בגינם. לחילופין, נטען כי התביעה הוגשה בשיהוי ניכר.

 

בכתב ההגנה מטעם הקבלן לכתב התביעה ולהודעת צד ג' נטען כי בין התובעים לבינו אין קשר חוזי והתקשרותם הינה מול העמותה. נטען כי בין העמותה לקבלן נכרת הסכם ביצוע בו התחייב הקבלן לבנות את יחידות הדיור בפרויקט בהתאם להנחיות והחלטות העמותה ו/או מנהלת מטעמה.

 

נטען כי הקבלן איפשר למשתכני הפרויקט, וביניהם התובעים, להגיע לביקור עם מהנדס מומחה מטעמם עוד בטרם מסירת הדירות.

 

נטען כי הקבלן התייחס בקפידה לחוו"ד המומחה מטעם התובעים ואף תיקן את רוב הליקויים שצוינו בחוו"ד, והכל בהתבסס על חוו"ד נגדית של מומחה מטעם הקבלן.

 

נטען כי נטען כי במועד מסירת הדירה התובעים חתמו על אישור קבלת חזקה בדירה לפיו הינם מאשרים כי קיבלו את הדירה והיא נמסרה להם לשביעות רצונם המלאה וללא הסתייגות וכי אין להם כל טענה בנוגע לדירה.

 

נטען כי ממועד סיום שנת הבדק במחצית שנת 2016 לא פנו התובעים לקבלן כלל בטרוניה ו/או טענה כלשהי בגין הליקויים בדירה.

 

נטען כי התביעה דנן הוגשה בשיהוי ניכר לאחר מסירת הדירה.

 

מטעם הקבלן הוגשה חוות דעת נגדית של המהנדס דן גורדון מיום 16.7.15, שקבע כי קיימים ליקויים הטעונים תיקון (מבלי להתייחס להערכת מחירם) אך לא בסדר הגודל הכמותי והכספי של חווה"ד מטעם התובעים.

 

דיון

המהנדס אייל שנהב מונה כמומחה מטעם בית המשפט. הוא בדק את הדירה, בחן את חוות הדעת מטעם הצדדים וקבע בחוות דעתו מיום 15.11.21 כי עלות תיקון הליקויים בדירה הינה 35,090 ₪ + מע"מ ובסה"כ 41,055 ₪.

 

בסכום חוות הדעת כלולים חמישה ליקויים שהושארו ע"י המומחה לשק"ד בית המשפט מבחינת הצד האחראי להם.

 

סעיף 1.5 עמ' 10 לחווה"ד, אי ביצוע הכנה למיזוג אוויר שנדרשה במפרט הטכני סעיף 4.3; ההכנה לא בוצעה עקב החלטה 1907 של הוועד המנהל של העמותה מיום 7.7.14 (נספח 24 לכה"ת), מהנימוק שקיימים בשוק סוגי מזגנים שונים שלכל אחד מהם נדרשת הכנה אחרת. העלות – 1,287 ₪ (כולל מע"מ ופיקוח).  מאחר שהשינוי נובע מהחלטת העמותה, אין לחייב את הקבלן בסכום זה.

 

סעיף 1.20 עמ' 13 לחווה"ד, אי ביצוע הכנה לחיבור מים חמים במרפסת הכביסה, שנדרשה במפרט הטכני סעיף 3.6; העמותה החליטה להסתפק בחיבור מים קרים בלבד כי רק הוא נדרש למכונות הכביסה (החלטה 2305). הקבלן טען ובצדק כי חיבור מים חמים לא נכלל בתכניות הביצוע שקיבל מהעמותה. העלות – 1,544 ₪ כולל מע"מ ופיקוח. מאחר שהדרישה לא נכללה בתכנית הביצוע שנמסרה לקבלן, אין לחייב את הקבלן בסכום זה.

 

סעיף 2.1 עמ' 17 לחווה"ד, צינור איוורור ממ"ד בגובה נמוך המהווה מפגע בטיחותי; עלות התיקון – כולל מע"מ ופיקוח – 1,650 ₪. מאחר שבשאלת ההבהרה הוצג למהנדס שנהב ע"י הקבלן, כי תכנית הביצוע שנמסרה לו ע"י העמותה הורתה על גובה נמוך כפי שבוצע – אין לחייב את הקבלן בסכום ליקוי תכנוני זה. מנגד, אין מקום לחיוב העמותה מהנימוקים שפורטו ומאחר שהסתמכה על התכנון של אדריכל הפרויקט ולא הוכח כי התרשלה בבחירתו.

 

סעיף 2.7 עמ' 20 לחווה"ד, הגדר המזרחית נבנתה ממסלעה במקום חומת בטון – לפי החלטת העמותה 1804 שבוצעה לפי הנטען אחרי קבלת ייעוץ קונסטרוקטור נוכח סוג הקרקע התופחת, ולצורך הוזלת עלויות (נספחים 24-25 לכה"ת). ההפרש בין העלות המקורית לזו שבוצעה בפועל – 7,722 ₪ כולל מע"מ ופיקוח. לפיכך אין להטיל את הפרש העלויות על הקבלן.

 

סעיף 3.1, עמ' 21 לחווה"ד – ביצוע שכבת איטום אחת בגג בעובי 4 מ"מ במקום שתיים. שווי ההפרש 5,400 ₪. הביצוע בפועל ע"י הקבלן, המנוגד למפרט הטכני לרעת התובעים, אושר בדיעבד ע"י יועץ העמותה. מאחר שהקבלן חסך בהוצאות על חשבון המשתכנים, אך מנגד אושר השינוי ע"י העמותה, יחוייב הקבלן במחצית ההפרש.

 

עלות תיקון יתר הליקויים מוטלת על הקבלן, כעולה מחוזה הבדק בינו לבין התובעים ומסעיף השיפוי לעמותה בהסכם הביצוע.

 

לפיכך, מסכום הליקויים הכולל בסך 41,055 ₪, ישולם ע"י הקבלן סך של 26,452 ₪. לסכום יצורפו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 15.11.21.

 

 

כן ישא הקבלן בהוצאות התובעים בגין חוות דעת המומחים מטעמם וחלקם בחוות דעת מומחה בית המשפט, כנגד הקבלות שהוצגו, כמפורט בסעיף 62.ב., ג., ו., לסיכומי התובעים. כמו כן, בגין ליקויי הרטיבות שלא תוקנו תקופה ממושכת, אני מחייבת את הקבלן בפיצוי בסך 15,000 ₪ בגין עגמת נפש טרחה ובזבוז זמן.

 

כמו כן אגרה, ושכ"ט עו"ד בשיעור של 20% מהסכום הכולל של פסק הדין.

 

ניתן ביום 1.11.2023