125. חברת הבניה  דגש אביב לבניין בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בסכום של כ-145,000 ₪ בגין ליקויי בנייה ושונות.

 

חברת הבניה דגש אביב לבניין בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה  מר"ג שהיו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת גן בסכום של כ-145,000 ₪ בגין ליקויי בנייה עגמת נפש והוצאות.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

מדובר בתביעה כספית שהוגשה על ידי בני זוג שרכשו דירה מאת הנתבעת שהינה חברה קבלנית.

 

בכתב ההגנה דחתה הנתבעת את טענות התובעים.

ביהמ"ש מינה מומחה מטעם ביהמ"ש.

הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם

 

לאחר שחקירת העדים והמומחה הסתיימה ולאחר שניתן צו לסיכומים, עתרה הנתבעת בבקשה לצירוף ראיה. היא טענה כי המומחה שנשאל בחקירה הנגדית בעניין ביצוע טיפול נוגד החלקה לריצוף לא זכר מסמכים מסוימים שהוצגו בפניו עובר למתן חוות דעתו ולכן שינה את קביעתו בחוות הדעת. בהחלטתי מיום 27.11.2019 שניתנה לאחר קבלת תגובה ותשובה כמקובל קבעתי כדלקמן: "אכן המומחה מטעם בית המשפט בחקירתו הנגדית העיד שאין ברשותו את המסמך עליו הסתמך ובהמשך חקירתו השיב כי ככל הנראה נפלה מלפניו טעות ואף שינה את האמור בחוות דעתו. אין לשלול אפשרות כי המומחה השיב כך רק מחמת כך שהמסמכים שצירופם מבוקש לא היו בפניו. מאחר שמדובר במומחה שמונה מטעם בית המשפט ועל מנת שתנוח דעתו של בית המשפט כי המומחה לא השיב כפי שהשיב מחמת טעות, אתיר את הצירוף בכפוף לקבלת תגובה מאת המומחה, האם מי מהמסמכים אליהם כיוון בתשובתו בעמוד 16 שורות 22-23 הוא המסמך שצירופו מבוקש וככל שכן כיצד הדבר משפיע על  חוות דעתו. ב"כ המבקשת תמציא לבית המשפט את נוסח השאלה שהיא מבקשת לשלוח למומחה אליה יצורפו המסמכים טרם משלוחם למומחה".

 

בתשובתו של המומחה מיום 8.3.2020 כתב המומחה כי אין במסמכים שנשלחו אליו כדי להשפיע על חוות דעתו.

 

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בחומר הראיות ובחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, שמעתי את העדויות ועיינתי בסיכומי הצדדים החלטתי לקבל את התביעה חלקית.

 

כאמור, במקרה דנן הצדדים הסכימו על מינוי מומחה בית משפט מוסכם שחוות דעתו תהיה מכרעת.

 

כאמור המומחה ביקר בדירה וחוות דעתו ניתנה לאחר שהוצגו בפניו מסמכים, אישורים תוצאות בדיקות שונות וחוות דעת מטעם הצדדים. המומחה השיב לפניית התובעים ונחקר אף בחקירה נגדית. כל אלה מהווים את חומר הראיות בסוגיות המקצועיות.

 

בחוות הדעת של המומחה לא צוינה כל הסתייגות ממנה ניתן היה ללמוד כי המומחה סבור שמי מהליקויים אינו באחריות הנתבעת. כידוע כאשר מומחה בית משפט סבור כי ליקוי מסוים מצוי במחלוקת הוא בדרך כלל מציין בחוות דעתו את עלות תיקון הליקוי בתוספת הערה כי שאלת האחריות תוכרע על ידי בית המשפט. בענייננו אין הסתייגות כזו.

 

לאור כל האמור יש לראות את הנתבעת כאחראית לתיקון הליקויים שפורטו בחוות דעת המומחה כפי שהוגשה או שונתה במהלך חקירתו הנגדית. זאת כמובן בכפוף לבירור הסתייגויות שונות שהעלתה הנתבעת.   

 

כאמור התובעים פנו פעמים רבות אל הנתבעת בתלונות שונות (כמפורט בסעיפים 65 -143). הנתבעת ביצעה תיקונים שונים אשר לטענת התובעים לא נעשו כהלכה. מחוות דעת המומחה עולה כי בדירה קיימים ליקויים בהיקף כספי של 51,350 ₪ במחירי עלות לנתבעת. כפי שיצוין בהמשך יש להוסיף לחוות דעת זו עלויות נוספות. יש לציין גם את מערכת היחסים העכורה שהתרשמתי כי קיימת בין הצדדים ואבדן האימון של התובעים בנתבעת. לאור האמור נחה דעתי כי הנתבעת מיצתה את זכותה לתיקון.

 

לעניין מיצוי זכות התיקון ראו ע"א 472/95 זכריה זלוצין ואח' נ' דיור לעולה בע"מ, פ"ד נ(2) 858, 864) וכן ראו די וורולי סיאני הנדסה (1980) בע"מ נ' עמנואל נורמן (פורסם במאגר משפטי)).

 

אשר על כן יש  לפסוק לטובת התובעים פיצוי בהתאם לעלות הביצוע לתובעים. הנתבעת מלינה על כך שהמומחה קבע שלמחיר שקבע יש להוסיף עלות בשיעור של 30% ככל שהעבודות תבוצענה על ידי התובעים. איני מקבל טענתה זו. המומחה לא נשאל על כך. לאור זאת איני רואה כל מקום לסטות מקביעתו בחוות דעתו.

 

הריצוף שעבר טיפול נגד החלקה

 

בעניין מרפסת השמש התייחס המומחה מטעם בית המשפט לליקויים השונים שנטענו בחוות דעת מהנדס התובעים וקבע כי עלות תיקונם תעמוד על סך של 2,200 ₪. לדבריו אין צורך בהחלפת הריצוף כפי שנתבע. לעניין האישור לשימוש באריחים נגד החלקה הוא כתב כי מהאישור שהוצג לו על ידי חברת "ריצוף בטוח בע"מ" עולה כי האריחים  עברו טיפול למניעת החלקה  והם עונים על דרישת ת"י 2279.

 

בחקירתו הנגדית של המומחה מטעם בית המשפט התברר כי בשל כך שהתאריך של הבדיקה שהוצגה בפניו הייתה מוקדמת לבדיקה מקצועית שנעשתה מטעם התובעים הוא טעה בקביעתו בענייו זה.  לאור זאת ביטל  המומחה  צבי רון  את קביעתו הקודמת ואמר בעדותו כי יש לפרק  את אריחי הריצוף במרפסת השמש ביציאה מחדר דיור. הוא אף הסביר כי בד"כ הוא אינו מאפשר לקבלן לבצע פעם נוספת טיפול נוגד החלקה וכי יש להחליף את הריצוף (ראו עמוד 18 שורות 13-22).

 

כאמור לאחר דיון ההוכחות ביקשה הנתבעת לצרף ראיה נוספת לאור טענתה כי המומחה שנשאל בחקירה הנגדית בעניין ביצוע טיפול נוגד החלקה לריצוף לא זכר מסמכים מסוימים שהוצגו בפניו עובר למתן חוות דעתו ולכן שינה את קביעתו. לאור החלטתי הוצגו המסמכים בפני המומחה אשר הודיע כי אין במסמכים אלה כדי לשנות את קביעתו. לאור זאת אני קובע כי יש להחליף את הריצוף במרפסת השמש.

 

אשר לאחריות הנתבעת לתיקון הליקוי, אף שהתובעים ביקשו לשנות את הזמנת הריצוף מזו שבמפרט, הרי שהדבר נעשה באישור הנתבעת. הנתבעת אף סייעה לתובעים מול הספק. מדובר באותו ספק שהיה אמור לספק ממילא את הריצוף על פי המפרט. הריצוף הותקן  לפני שבוצעה מסירה. מכאן שהנתבעת אחראית לכל ליקוי שנתגלה גם לאחר ביצוע המסירה. אני מסכים עם דברי המומחה בעדותו לפניי כי המועד הקובע מבחינת לעניין העמידות של האלמנטים השונים הוא מועד קבלת המפתח. לכן אחריותה של הנתבעת חלה גם על הריצוף האמור. יש גם היגיון להטיל את האחריות על הנתבעת אשר לה יש להניח קשרי עבודה עם ספק הריצוף בהיקף הרבה יותר משמעותי ולכן הדין ודברים מול הספק צריך להיות מולה ולא מול הדייר.

 

סטיות במשקי ריצוף

 

הנתבעת טענה כי בסעיף 04.2.040 קבע המומחה כי עלות התיקונים הנה בסך של 6,800 ₪ בעוד שהתביעה בעניין זה עמדה על סך של 3,200 ₪. אני דוחה טענה זו. אף אם מומחה בית המשפט בגין ליקוי מסוים העריך עלות תיקון גבוהה יותר מזו של מומחה התביעה, אין מניעה לאשר פיצוי בגובה הסכום שקבע המומחה מטעם בית המשפט ובלבד שהסכום הכללי אינו חורג מסכום התביעה.

 

לאור כל האמור אני דוחה את טענת התובעים כי הובטח להם זיכוי בסך של כ-10,000 ₪ אם יזמינו מטבח מספק אחר. עם זאת מאחר שעולה מההסכם עם חברת המטבחים כי הנתבעת לא נשאה בתשלום המטבח הסטנדרטי בגין דירת התובעים ומאחר שמחיר הדירה כולל התקנה של מטבח כאמור אזי זכאים התובעים להחזר מהנתבעת בסך של 3,500 ₪.

 

מאחר שהנתבעת הסכימה לביצוע התיקונים (אף שלשיטתה זה נעשה לפנים משורת הדין) וקבעה מועד מסירה חדש ביום 2.6.2011 אזי  יש לפצות את התובעים רק בגין התקופה המתחילה ביום 2.5.2011 (לאחר תום תקופת 90 הימים) והמסתיימת ביום  2.6.2011, קרי חודש אחד. משכך הם פני הדברים אני קובע כי הנתבעת תפצה את התובעים בסך של 6,000 ₪ בלבד.

 

שכר מומחים – התובעים כללו בתביעתם שכר טרחה ששילמו למהנדס  מהפירמה דור בסך של 2,000 ₪ עבור חוות דעת מיום 21.7.2011. בנוסף כללו בתביעה שכר טרחה ששילמו למהנדס מטעמם  בסך של 2,000 ₪ בגין חוות דעתו מיום 24.11.2013 וכן סך של 600 ₪ ששילמו ביום 17.5.2015 לצורך הכנת נספח לחוות הדעת. אף שהעלויות שקבע המומחה מטעם בית המשפט היו נמוכות בהרבה מהסכום הנתבע, עדיין יש מקום לפצותם בגין העלויות בהן נשאו. זאת במיוחד כאשר הנתבעת הציגה מצג לפיו אין כמעט ליקויים בדירה. הדרך להתמודד עם טענות כאלה היא בדרך של שכירת מומחה מתאים. העלות בה נשאו כשכר טרחה למהנדס בסך של 2,600 ש"ח סבירה. אשר על כן זכאים התובעים לתשלום סך של 2,600 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום.

 

החזר תשלום לטכנאי תדיראן בסך של 252 ₪ - הנתבעת לא התייחסה לטענה זו בסיכומיה. מהמכתב שצורף לתצהיר עולה כי הפגם נובע מהתקנה לקויה של המזגן. התובעים צרפו חשבונית בגין הסכום האמור. אשר על כן אני מקבל רכיב תביעה זה.

 

עלות בדיקה מכון התקנים-1,416 ₪ - מדובר בבדיקה של הריצוף לגביו נקבע כי הטיפול נוגד ההחלקה לא היה תקין. בעקבות כך אף אישרתי החלפת ריצוף במרפסת. לאור זאת זכאים התובעים להחזר התשלום בגין כך.

 

החלפת מנוע תריס חשמלי 1,900 ₪ מיום 17.11.2014 – התובעים טענו כי מדובר בליקוי אשר התריעו עליו ולא תוקן. בסופו של דבר נאלצו לשאת בעלות החלפת מנוע ואף הציגו אסמכתא על תשלום. התובע העיד על כך בתצהירו אולם לא נחקר על כך ולכן עדותו לא נסתרה. אשר על כן אני מאשר רכיב זה של התביעה.

 

תיקון אסלה ביום 30.11.2014 בסך של 1,062 ₪ - התובעים טענו כי מדובר בנזק שנגרם על ידי עובדים מטעם הנתבעת במהלך ביצוע תיקוני בדק. הם אף צירפו אסמכתא על ביצוע  התשלום. התובע העיד על כך בתצהירו אולם לא נחקר על כך ולפיכך עדותו לא נסתרה. אשר על כן אני מאשר רכיב זה.  

 

בנוסף חייב ביהמ"ש את הנתבעת לפצות את התובעים בגין עגמת נפש בסך של 7,500 ₪.