124. חברת גרנד גינדי במושבה בע"מ חויבה לפצות דיירים מפ"ת בגין ליקויי בניה  עוגמת נפש הוצאות ושכ"ט ע"ד בסכום של כ240,000  ₪.

124. חברת גרנד גינדי במושבה בע"מ חויבה לפצות דיירים מפ"ת בגין ליקויי בניה  עוגמת נפש הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום של כ240,000  ₪.

 

חברת גרנד גינדי במושבה בע"מ חויבה לפצות את משפחת שפירא  מפ"ת , אשר הייתה מיוצגת על ידי עו"ד צבי שטיין  מרמת-גן בגין ליקויי בניה  עוגמת נפש הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום של כ240,000  ₪.

 

להלן תמצית מפסק הדין:

 

התובעים רכשו מהנתבעת דירת דופלקס בפרוייקט "בולווארד" ברחוב הרב פינטו  בפ"ת והגישו כנגדה תביעה לבית משפט השלום בתל אביב.

הנתבעת הגישה הודעת צד ג' כנגד אחים שגראווי ייזום ובניה בע"מ החברה הקבלנית שבנתה את הבניין בו נמצאת דירת התובעים.

נציגות הבית המשותף ובעלי הדירות בבניין בו מתגוררים התובעים לרבות התובעים, הגישו תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף שעדיין מתבררת בבית המשפט המחוזי בפני כבוד השופט גייפמן () (להלן: "תביעת הנציגות").

ביהמ"ש דחה את טענת השיהוי וקבע כי הנתבעת והצד השלישי לא הוכיחו קיומם של התנאים המצדיקים את דחיית התביעה מחמת שיהוי, ובין היתר שהתובעים זנחו את זכות התביעה העומדת להם (ראה תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5), 433), ודי להפנות בהקשר זה לכמות הרבה של פניות התובעים אל הנתבעת וצד ג' במהלך התקופה עד למועד הגשת התביעה, ואשר העתק מהן צורף לכתב התביעה.

עוד קבע ביהמ"ש לעניין טענת השיהוי, שנראה כי טענה זו נטענה מן הפה אל החוץ, כאשר הנתבעת והצד השלישי לא הוכיחו כי נגרמו להם נזקים ראייתיים כלשהם או נזקים אחרים בגין שיהוי בהגשת התביעה. לפיכך ביהמ"ש לא מצא לנכון לדון בטענה זו, מקום בו התביעה הוגשה טרם התיישנות עילת התביעה.

ביהמ"ש לא קיבל את טענת הנתבעת לעניין חלוף תקופת הבדק בגין הליקויים הנטענים וקבע כי חלוף תקופת הבדק הקבועה בחוק ופקיעת האחריות משמעותה העדר חזקה ראייתית לעניין האחריות לליקויים, ובהעדרה של חזקה ראייתית, חוזרים לכללי הראיות במשפט האזרחי לפיהם התובעים נדרשים להוכיח את אחריותה של הנתבעת, במאזן הסתברויות.

ביהמ"ש דחה את טענת הנתבעת והצד השלישי כי התובעים הפרו את חובתם להקטנת הנזק הן בכך שלא אפשרו לנתבעת וצד ג' לבצע את התיקונים והן שלא ביצעו את התיקונים משך תקופה ארוכה ממועד מסירת הדירה ואף לאחר הגשת התביעה דנן.

בשל פערים גדולים בין הסכומים בחוות דעת מומחי הצדדים, מינה ביהמ"ש מומחה מטעמו

לעניין הוצאות ושכ"ט עו"ד, קבע ביהמ"ש כי על אף טענות הנתבעת והצד השלישי שהתובעים רוצים לקבל כספים שאינם מגיעים להם, כי בנסיבות המקרה יש לפסוק הוצאות לטובת התובעים שכן למרות הטענות הנ"ל,מדובר בתביעה מוצדקת שהתקבלה ברובה. וחייב את הנתבעת לפצות את התובעים  בגין הוצאות בסך של 15,000 ₪ בגין עוגמת נפש סך 30,000 ₪ ובגין שכ"ט ע"ד סך 30,000 ₪.

 סה"כ  חייב ביהמ"ש את הנתבעת לשלם לתובעים  בגין ליקויי הבנייה סך 137,225 ₪ בתוספת מע"מ צמוד ונושא ריבית כחוק מיום חוות דעת המומחה מטעם ביהמ"ש. ובנוסף בגין עוגמת נפש סך 30,000 ₪., בגין הוצאות סך 15,000 ₪ ובגין שכ"ט עו"ד סך 30,000 ₪.

שיערוך כלל חיובי פסק הדין ליום מתן פסק הדין מסתכם בסך של כ-240,000 ₪.

ניתן ביום 30.3.2020 ע"י כבוד השופטת רחל ערקובי