101. ועדת הערר המחוזית מחוז ת"א ביטלה היתר בניה שניתן על ידי הוועדה המקומית רמת-גן ​

ועדת הערר המחוזית ת"א בראשותו של עו"ד מיכה גדרון קיבלה את ערעורה של דיירת בבית המשותף אשר הייתה מיוצגת ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן וביטלה היתר בניה שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת-גן וחייבה את הוועדה המקומית בתשלום הוצאות העוררת.

 

בפני:  יו"ר הועדה:  עו"ד מיכה גדרון  

חברי הועדה:  מר מיכאל גופר - אדריכל ומתכנן ערים     מר ניסים ארזי - נציג ציבור

 

העוררת:     ע"י עו"ד צבי שטיין

 

- נגד -

 

המשיבים:  

1) הועדה המקומית לתכנון ובניה – רמת גן     

2) ועד הבית ר"ג – באמצעות          משיבים מס' 2 ע"י ב"כ עו"ד עתי צמחוני

 

תאריך הישיבה:   יום חמישי, כ"ב בשבט תשע"ד, ה- 23/1/14

 

מקום הישיבה:   ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז תל-אביב –      בית קלקא – דרך מנחם בגין 116, תל-אביב

 

מזכירת הועדה:   ענת בן-יהושע

 

קלדנית:    נגה עיני

 

נוכחים:

מטעם העוררים:   מהנדס אסף נעים, עו"ד צבי שטיין,

מטעם המשיבים:  עו"ד עתי צמחוני

מטעם הועדה המקומית:  אדר' עמרי בן אברהם, עוה"ד אירה יעקב סולובייצ'יק

 

 

נושא הערר: התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת חדר אשפה במקום חדר  שנהרס

כתובת הנכס: ... רמת-גן

גוש: 6128 חלקות: שונות

 

החלטה

 

הועדה המקומית לתכנון ובניה אישרה הקמת מבנה אשפה תחת מבנה שנהרס.

 

העוררת התנגדה לבקשה להיתר, ובין היתר היא טענה בהתנגדותה כי מיקום חדר האשפה כמופיע בבקשה להיתר אינו נכון, וכי חדר האשפה קרוב בהרבה לדירתה(סעיף 4 להתנגדות).

 

מפה מצבית אשר הייתה בפני הועדה המקומית קודם לדיון תומכת בטענת העוררת,כי המרחק בין הבית המשותף לבין גבול החלקה כמסומן בבקשה להיתר בנייה,גדול בהרבה מהמרחק בפועל ומהמרחק המסומן במפה המצבית.

 

כפועל יוצא, ביתן האשפה שאושר על ידי הועדה המקומית קרוב מאוד לדירתהעוררת, בקרבה החורגת אף מהמותר על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,תנאיו ואגרות), תש"ל – 1970.

 

במהלך הדיון התברר כי הועדה המקומית כאשר זו אישרה את הבקשה להיתר לאהתעמקה בטענת העוררת, והיא אף לא שמה לב לכך כי הבקשה להיתר אינה תואמת את המפה המצבית אשר הוגשה לה.

 

על אף שניתן להאשים בתקלה שהיתה בפני הועדה המקומית את מבקש ההיתר,אשר הציג מרחק גדול בהרבה בין הבית המשותף לבין גבול החלקה מהמציאות התכנונית, הרי שיש במקרה בפנינו גם כשל של הועדה המקומית, שכן תפקידה שלהועדה המקומית היה לבדוק את התאמת הבקשה להיתר למפה המצבית, ובעיקר לנוכח העובדה כי הטענה לאי התאמה בין המציאות בשטח לבין הבקשה להיתר נטענה בהתנגדות.

 

חמור מכך, במהלך הדיון התברר כי כבר אתמול, לקראת הכנת התיק לדיון שבפנינו, הועדה המקומית עמדה על אי ההתאמה כאמור. למרות זאת, הועדה המקומית לא ראתה לנכון להודיע לנו, מיד בפתח הדיון, כי הטענה שנטענה על ידי העוררת נכונה, וכי הבקשה להיתר שאושרה אכן אינה משקפת את המציאות בשטח, וכפועל יוצא, הבקשה להיתר גם נוגדת את תקנות התכנון והבניה כמובא לעיל.

 

אנו רואים בחומרה את התנהלות הועדה המקומית כמפורט לעיל, ובפרט את העובדה שהועדה המקומית לא הודיעה לנו מיד בפתח הדיון כי הבקשה שאושרה אכן התבססה על נתונים שגויים.

 

נראה לנו כי הועדה המקומית אינה מבינה את תפקידה להביא לתוצאה תכנונית חוקית ונכונה, גם אם יש בכך משום הודעה בשגגה שיצאה מלפני הועדה המקומית.

 

לנוכח האמור לעיל, אנו מקבלים את הערר ומבטלים את החלטת הועדה המקומית לתת את ההיתר.

 

בשולי הדברים נעיר, כי לנוכח הטענות שהועלו בהתנגדות כי אחיה של מבקשת ההיתר ואביה של המבקשת הינם עובדי העירייה במחלקת השיטור העירוני שלהעיר רמת גן, וכי יוזמת הבקשה להיתר הגברת תמר בנימין הינה אחותו של מנכ"ל העירייה לשעבר, היה מן הראוי כי הועדה המקומית תבדוק במשנה זהירות את הבקשה להיתר, מבלי שאנו מביעים דעה בשאלה האם לעובדות אלה יש קשר לתוצאה אליה הגיעה הועדה המקומית.

 

הועדה המקומית תדון מחדש בבקשה להיתר, ותקפיד הפעם כי הבקשה להיתרתתאים למפה המצבית ולהוראות תקנות התכנון והבניה.

 

בנסיבות העניין, אנו רואים מקום להטיל על הועדה המקומית את הוצאות הערר,בסך של 3,000 ₪ פלוס מע"מ.

 

מזכירות ועדת הערר תעביר עותק מהחלטה זו ליו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה.

 

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

ענת בן-יהושע מזכירת ועדת הערר מחוז תל-אביב  

עו"ד מיכה גדרון יו"ר ועד הערר מחוז תל-אביב

 

- סוף הדיון    -